Müügitingimused

Täname, et tunnete huvi meie poolt pakutavate kinkekaartide vastu.

Leping

1.1. Müügitingimused kehtivad Estee.ee klientide (edaspidi Klient) ja Interterra OÜ (reg. kood 12501463, „Estee.ee“ või «meie») vahel kinkekaartide ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Estee.ee väljastab klientidele kinkekaardi, mille alusel saab klient välja valida sobiva teenuse, vastavat teenust kasutada, samal ajal tõendades kinkekaardi eest tasumist.Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Estee.ee veebikaubamajast toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Kinkekaardi saaja on meie klient, kes saab kingituse www.estee.ee veebilehel (“veebileht”) asuva elektroonilise kauplemissüsteemi (“e-pood”) kaudu.

1.2.3 Kinkekaarti on võimalik kasutada 12 kuu möödudes kinkekaardi ostmisest.

1.3. Kinkekaart on meie e-poes ja salongides (koos “müügikohad”) pakutavate teenuste ostmiseks või kasutamiseks (kõik koos “kasutamine”) meie poolt väljastatav kingisertifikaat, mis tagab kliendile või tema poolt määratud kolmandale isikule (“kingisaaja”) väljavalitud teenuse kasutamise ning selle osutamise vastavalt kinkekaardile ja kasutustingimustele.

1.4. Kinkekaardi väljastamisel sõlmib klient meiega lepingu. Käesolevad lepingutingimused (“lepingutingimused”) on selle lepingu osaks.

1.5. Palun tutvuge kindlasti enne kinkekaardi väljastamisel lepingutingimustega, sest tellimuse esitamisel kinnitab klient, et ta on lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõus. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lepingutingimustega tutvuda, ta ei saa nendest aru või ei ole nendega nõus, palume sellest enne kingituse ostmist või hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu meile meie veebilehel olevatel kontaktidel teatada.

1.6. Juhul, kui klient lepingutingimusi läbi ei vaata ja nendega ei nõustu, ei ole Estee.ee-l kahjuks võimalik kliendile e-poes kinkekaarti müüa ning edastada.

1.7. Kingituse ostmisel e-poes on klient kohustatud täitma tellimusankeedi, millel olevad andmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

1.8. Leping on sõlmitud hetkel, mil ostja klõpsab e-poes nuppu „MA NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA“ ja/või kliendile väljastatakse müügikohas kinkekaart. Lepingu kehtivust ei muuda asjaolu, kui kinkekaart väljastatakse kolmandale isikule.

1.9. Estee.ee töötleb kliendi ja kingisaaja isikuandmeid lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete töötlemise teabele ja privaatsuspoliitikale.

2. Kinkekaardi omandamine

2.1. Kinkekaart on meie poolt kliendile või kingisaajale väljastatav kinkekaart või ese (koos “kinkekaart”), mis tõendab teenuse eest tasumist ning mille eest on kliendil või kingisaajal võimalik kinkekaardil nimetatud summa ja tähtaja piires väljavalitud teenusepakkuja teenust kasutada. Kinkekaart on õigusaktide alusel käsitletav kui „mitmeotstarbeline vautšer“.

2.2. Teenust on õigus omandada või kasutada isikul, kes esitab kinkekaardi väljavalitud teenusepakkujale kinkekaardi tähtaja jooksul. Лinkekaardi kasutamiseks tuleb leppida eelnevalt kokku aeg, siis tuleb seda teha kliendil või kingisaajal endal ning see ei ole Estee.ee kohustus.

2.3. Kinkekaarti võib kasutada ainult üks kord. Eeldatakse, et kinkekaardi esitaja on selle kasutamiseks õigustatud.

2.6. Klient või kingisaaja peab ise enne toote või teenuse kasutamist veendumateenuse talle sobivuses, tema jaoks ohutuses, tervisele ohtlike mõjude ja tagajärgede puudumises ning vajadusel teenusepakkujalt teenuse kohta lisainfot küsima, vastutades ise täielikult teenuse kasutamise mõjude ja tagajärgede eest.

3. Kingituse kohaletoimetamine

3.1. E-poest tellitud kinkekaart toimetatakse kliendile või kingisaajale kohale elektrooniliselt 1 (ühe) tööpäeva jooksul tellimusankeedis märgitud e-posti aadressil. Ilusalongides antakse kinkekaart üle vahetult kliendile.

4. Kinkekaardi kasutamine ja kehtivus

4.1. Kinkekaart kehtib 1 (üks) aasta alates selle väljastamise päevast. Kui kinkekaarti ei ole kasutatud selle kehtivusperioodil, siis selle kasutusõigus lõpeb.

4.2. Kui klient kasutab kinkekaarti taolise teenuse osas, mille maksumus on väiksem kinkekaardil toodud netoväärtusest, siis ülejääki kliendile ega kolmandale isikule ei hüvitata, vaid kantakse ettemaksukontole, mida saab kasutada järgmisel salongikülastusel.

4.3. Väljavalitud teenuse broneerimiseks, teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja kokkuleppimiseks peab klient või kingisaaja võtma ise ühendust, (kontaktid asuvad kas veebilehel või kinkekaardil), teatades kinkekaardi reserveeringu koodi ja kehtivusaja, küsima broneeringu kinnitust ja lisainfot ning olema teenuse kasutamiseks kohal kokkulepitud ajal ja kohas.

4.4. Kinkekaarti ei vahetata raha vastu. Kasutamata kinkekaardi eest raha ei tagastata.

5. Estee.ee kohustub:

5.1. Korraldama kliendile või kingisaajale kliendi poolt e-poes või salongides välja valitud kinkekaardi üle andmise või edastamise, kui klient on kinkekaardi eest tasunud.

5.2. Teavitama e-poes tellimuse sooritanud klienti kinkekaardi tellimuse õnnestumisest ning edastama kinkekaardi kliendi poolt e-poes enne tellimuse sooritamist täidetud tellimusankeedis nimetatud e-posti aadressile esimesel võimalusel. Estee.ee ei vastuta ebaõigesti või mitte korrektselt tellimusankeedile sisestatud e-posti aadressi korral kinkekaardi selle saajani jõudmise eest.

5.3. Estee.ee-l on õigus jätta kinkekaart edastamata, kui klient on esitanud e-poe tellimusankeedis valed, ebatäpsed või eksitavad andmed või on esitanud andmed puudulikult.

6. Klient kohustub:

6.1. Tutvuma enne e-poest kinkekaardi tellimist lepingutingimustega ning teavitama Estee.ee-d veebilehel olevatel kontaktidel, kui ta ei ole lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud või nendega nõus.

6.2. Üle kandma Estee.ee-le tasu, mis on märgitud e-poes või salongides. Klient teadvustab, et Estee.ee tagab selle tasu eest väljavalitud teenuse.

6.3. Märkima kõik oma andmed e-poe või muus tellimusankeedis õigesti. Juhul, kui klient märgib ebaõiged või mittekorrektsed andmed, ei vastuta Estee.ee kinkekaardi välja saatmise eest ja lepingu täitmise eest.

6.4. Kasutama kinkekaarti vastavalt kinkekaardi ja lepingutingimustele ning tagama selle ka kingisaaja poolt.

7. Lepingust taganemine

7.1. Kliendil on õigus taganeda lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kinkekaardi saamisest, kui klient või kingisaaja ei ole teenust kasutanud ega selle kasutamiseks aega broneerinud. Lepingust taganemiseks tuleb kirjalik taganemisavaldus ja kinkekaart saata eelnimetatud tähtaja jooksul Estee.ee veebilehel avaldatud kontaktidel. Lepingust saab taganeda ainult tehingu teinud klient. Lepingust taganemise avalduse esitamisega kaotab kinkekaart kehtivuse.

8. Vastutus

8.1. Pooled vastutavad oma lepinguliste kohustuste täitmata jätmise eest vastavalt Eesti õigusaktidele. Pooled vabanevad vastutusest vääramatu jõu korral.

8.2. Juhul kui me rikume käesolevates kasutustingimustes toodud sätteid, on kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele – nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist.

9. Konfidentsiaalsus

9.1. Estee.ee tagab kliendi ja kingisaaja andmete ja kinkekaardi ostmise saladuse. Estee.ee-l on õigus edastada eelnimetatud andmed üksnes teenusepakkujatele, talle teenuste osutajatele ning muudel juhtudel õigusaktides ettenähtud alustel.

10. Uudiskirja tellimine

10.1. Juhul, kui isik avaldab Estee.ee veebilehel või muul viisil tahet uudiskirja saamiseks ja Estee.ee nõustub uudiskirja saatmisega (isikule uudiskirja saates), on pooled sõlminud uudiskirja lepingu.

10.2. Uudiskirja leping kehtib tähtajatult. Uudiskirja kliendil on õigus uudiskirja sõlmimisest igal ajal avaldust esitades loobuda, millega uudiskirja leping lõpeb.

11. Turunduspakkumised

11.1. Estee.ee-l on õigus saata kliendile e-posti teel turunduspakkumisi uute Estee.ee teenuste kohta kogu Estee.ee ja kliendi vahelise lepingu kehtivusaja jooksul. Kliendil on õigus turunduspakkumistest kirjaliku avalduse esitamisega Estee.ee veebilehel olevatel kontaktidel, loobuda.

12. Teated ja pretensioonid

12.1. Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid teineteisele saatma e-posti teel või kirjalikult Estee.ee veebilehel olevatel kontaktidel.

12.2. Pooled lahendavad kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppeid ei saavutata, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni (www.ttja.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee). Klient võib vaidluse lahendada ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kaudu.

12.3. Juhul, kui mõni lepingutingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega ei mõjuta see ülejäänud lepingutingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni lepingutingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kliendiks ei ole tarbija.

13. Teave isikuandmete töötlemise kohta

13.1. Isikuandmete töötleja on Interterra OÜ reg. kood 12501463,, asukoht Nurga 7-80 74113 Maardu Eesti, www.estee.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Töötleme isikuandmeid selleks, et müüa klientidele toodete ja teenuste kinkekaart, mille abil on võimalik kasutada meie koostööpartnerite teenuseid. Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga.
 • Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks ja isiku nõusoleku alusel. Pärast lepingu lõppemist töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel.
 • Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks, turunduspakkumiste tegemiseks ja statistilisteks analüüsideks.

13.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Töötleme andmeid ostu-müügilepingu ja uudiskirja lepingu alusel. Otseturunduse pakkumisi teeme ainult nõusoleku alusel, mida kliendil on võimalik tagasi võtta. Nõusolek võib olla antud lepingu sõlmimisel.

13.3. Isikuandmete allikad

 • Isikuandmeid saame ainult otse kliendilt

13.4. Kliendi õigused

 • Saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme.
 • Nõuda isikuandmete parandamist ja ajakohastamist.
 • Nõuda isikuandmete kustutamist.
 • Isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.
 • Otseturunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta.
 • Nõuda, et me ei teeks kliendi suhtes automatiseeritud andmetöötlusel põhinevaid otsuseid.

13.5. Isikuandmete avaldamine

 • Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.
 • Avaldame isikuandmeid ainult vahenduslepingu täitmiseks ja õigusaktidega ettenähtud juhtudel (nt uurimisorganitele).

13.6. Isikuandmete edastamine

 • Kliendi nõusolekul ja taotlusel avaldame isikuandmeid kolmandale isikule – teenusepakkujale teenuste osutamiseks.
 • Avaldame andmeid ka meie nimel andmete volitatud töötlejatele: raamatupidamisteenus jms., õigusteenusepakkujale enda õiguste kaitseks, audiitorile jms).

13.7. Isikuandmete säilitamine

 • Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

13.8. Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti aadressil [email protected]

Interterra OÜ
Aadress: Nurga 7-80, 74113 Maardu, Eesti
Rg-kood: 12501463
Telefon: +372 506 8275
E-post: [email protected]
Arveldusarve Swedbank: EE132200221057816958