Privaatsuspoliitika

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas toimub kientide isikuandmete töötlemine Estee ilusalongides ning millised on klientide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega.
Isikuandmete vastutav töötleja on Interterra OÜ (registrikood 12501463, registrijärgne aadress Nurga 7-80 74113 Maardu edaspidi Estee või meie).

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Kliinik juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest, GDPR) ja isikuandmete kaitse seadusest, ning teeb kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse kõrge tase.

1. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA TÖÖTLEMISE

PÕHIMÕTTED
1.1. Estee töötleb järgmisi klientide isikuandmeid:

 • üldised identifitseerimisandmed (sh nimi, isikukood, kontaktandmed);
 • tteenuse osutamiseks vajalikud terviseandmed, sh kl
 • iendi küsimustiku vastused ning iluteenindajale suuliselt või muus vormis avaldatud terviseandmed. 
 • andmed teenuste kohta, mida me teile osutame, sh teenuse sisu, aeg, maksumus, regulaarsus jms;
 • teie suhtlus Salongiga, sh teie e-kirjad ja muud pöördumised, sealhulgas teie poolt suhtluse käigus avaldatud isikuandmed;
  info selle kohta, kas soovite saada Estee salongide toodete ja teenuste pakkumisi.

  1.2. Estee juhindub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:
 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;
 • eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

  2.1. Estee töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
 • kliendile konkreetse teenuse osutamiseks. 
 • kliendiga sõlmitud lepingulise suhte haldamiseks ja teenuse korraldamiseks (nt registreeringu kinnitamise ja arveldamise eesmärgil).  
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks ning vastavad asjakohased riigisiseste õigusaktide sätted, mis kohustavad meid isikuandmeid töötlema;
 • meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi kontrollimiseks ja tagamiseks ning teie kliendikogemuse parandamiseks. 
 • kliendile teenuste pakkumiste saatmiseks. Sel eesmärgil töötleme kliendi isikuandmeid juhul, kui kliient on andnud selleks nõusoleku või juhul, kui kasutame kliendi isikuandmeid samasuguste teenuste pakkumiseks, mida klient Estee salongis juba varasemalt kasutanud on ning klient ei ole keeldunud oma kontaktandmete sellisest kasutamisest (elektroonilise side seaduse § 103 1 ).

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

  3.1. Estee töötleb kliendi isikuandmeid teenuse osutamise või muude teenuste osutamise ajal ning säilitab seejärel isikuandmeid seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime, kaasa arvatud meie suhtes kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks.

  3.2. Teenuse osutamisega seotud isikuandmed võivad olla osa meie raamatupidamise ja majandustegevuse dokumentatsioonist ning neid säilitatakse 7 aastat alates nende kirjendamise aasta lõpust.
  3.3. Kogutud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame reeglina seni, kuni neid on vaja teenuse osutamisega.


 2. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

  4.1. Estee võib punktis 2 nimetatud eesmärkidel edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on lubatud kehtiva õiguse alusel. Edastame teie isikuandmeid (sh terviseandmeid) järgmistel juhtudel ja viisidel:

  4.2. meie koostööpartneritele, keda kasutame oma tegevuse paremaks korraldamiseks (nt IT-teenuste osutajad) või meie tteenuste ja muude teenuste parendamiseks ja kvaliteedi kontrollimiseks. Sellistel juhtudel tagame, et kõik isikud, kellele edastame teie isikuandmeid nende töötlemiseks volitatud töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt meie juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega;
  4.3. avalik-õiguslikele organitele, kui isikuandmete edastamine on vajalik, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi või ennetada või uurida võimalikke süütegusid;
  4.4. teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik, et kaitsta oma vara ja õigusi või kaitsta end õiguslike nõuete vastu;
  4.5. Teie isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.


 3. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  5.1. Andmesubjektidel on järgmised õigused, vastavalt kohalduvatele isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele, arvestades nendest õigusaktidest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
 • õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida andmesubjekti kohta töödeldakse;
 • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, v.a. juhul, kui vastutav töötleja võib õiguspäraselt sellest keelduda;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele;
 • õigus isikuandmete ülekandmisele
 • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

  5.2. Oma õiguste kasutamiseks või küsimuste korral võtke palun meiega ühendust epostiaadressil [email protected]. Palume teil meiega ühendust võtta ka juhul, kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud vastuolus kehtiva õigusega.

 1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUDATUSED

  6.1. Estee jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, tehes muudatused enda veebilehel.